Kredyt Studencki – podstawowe pytania

Studiujesz i chcesz dostać niskooprocentowane 30 tysięcy złotych, ale nie wiesz jak to zrobić? Nie wiesz co to jest Kredyt Studencki? Wobec tego proponuję abyś zapoznał się z najczęściej powtarzającymi się pytaniami u osób, które chcą otrzymać ten kredyt.

Kto może ubiegać się o kredyt?
O kredyty z dopłatami do oprocentowania mogą ubiegać się:

  • studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 roku życia.
  • słuchacze i studenci Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, będący osobami cywilnymi,
  • słuchacze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będący osobami cywilnymi.

a także:

  • uczestnicy studiów doktoranckich  

 

Podstawą ubiegania się o kredyt są:

  • wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta,
  • zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że wnioskodawca jest studentem,
  • dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.  


W jakim terminie należy składać wnioski o kredyt?
 

Wnioski o kredyt można składać do 15 listopada każdego roku, w dowolnym, wybranym przez studenta banku, który będzie udzielał kredytów studenckich według wzoru określonego przez ten bank. Student może złożyć tylko jeden wniosek.

 

Wykaz banków udzielających kredytów:

1. Bank Pekao S.A.
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
3. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
4. PKO BP SA
5. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

Z dniem 15 września 2011 Mazowiecki Bank Regionalny S.A. połączył się z Gospodarczym Bankiem Wielopolski S.A. Obecnie bank funkcjonuje pod wspólną nazwą SGB-Bank S.A.


Kto ma pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu?

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie.

Decyzja o udzieleniu kredytu
Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank kredytujący i bank ten uruchamia wypłatę kredytu. Wypłata rat kredytu nastąpi po podpisaniu umowy kredytu. Raty kredytu wypłacane są wstecz za okres od 1 października.

Począwszy od roku akademickiego 2006/2007 banki udzielające kredytów zobowiązane są do dnia 15 lutego poinformować studenta czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające. W przypadku, gdy nie jest – student może ponownie złożyć wniosek o kredyt w innym banku do dnia 28 lutego.

Na jaki okres udzielany jest kredyt?
Kredyt jest udzielany na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów przedłużony maksymalnie o 4 lata. Kredyt jest wypłacany w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Kredyt nie jest wypłacany w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych.

Wysokość rat kredytu
Wysokość miesięcznych rat kredytu wynosi 600 zł.
W przypadku kredytów udzielanych z poręczeniem BGK wysokość raty kredytu wyniesie również 600 zł.
Poręczenie kredytu
Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził zmiany w systemie poręczeń kredytów studenckich, które obowiązują od roku akademickiego 2010/2011. BGK poręcza kredyt studentom, których dochód na osobę w rodzinie – liczony zgodnie z rozporządzeniem MNiSW- nie przekroczy kwot (netto) wymienionych poniżej.

 Poręczenie wynosi:

  • 100% wykorzystanej kwoty kredytu dla:

             – studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł,
            – studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej (sierot) lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej – bez względu na dochód (nie przekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim).

  • 70% wykorzystanej kwoty kredytu studenckiego dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

Od udzielonego poręczenia kredytu pobierana jest od Kredytobiorcy opłata prowizyjna w wysokości 1,5% poręczanej części wypłacanej miesięcznej raty kredytu.

Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

BGK w bieżącym roku akademickim udziela poręczeń kredytów studenckich za pośrednictwem niżej wymienionych banków kredytujących:
– PKO BP S.A.
– Banku Pekao S.A.
– Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
– Gospodarczego Banku Wielkopolski  S.A.
– Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A.

Termin składania wniosków o udzielenie kredytu z poręczeniem BGK upływa 15 listopada br.

Warunki wypłacania kredytu
Warunkiem kontynuowania wypłat w kolejnych semestrach jest przedłożenie bankowi kredytującemu zaświadczenia potwierdzającego, że kredytobiorca jest studentem, w terminie do 31 marca i 31 października.

Bank zaprzestaje wypłacania rat kredytu jeśli student: nie zaliczył semestru, nie przedstawił w terminie bankowi ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej, (wypłaty mogą być wznowione w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przedstawi w banku ważną legitymację uprawniającą do korzystania z kredytu).

Spłata kredytu
Spłata kredytu rozpoczyna się niepóźnej niż 2 lata po ukończeniu studiów. W przypadku przerwania studiów spłata kredytu następuje począwszy od następnego miesiąca po terminie, w którym kredytobiorca był zobowiązany przedstawić w banku ważną legitymację potwierdzającą, że jest studentem. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność wypłaconych rat.


Odsetki

W okresie studiów oraz w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu. Odsetki te pokrywa BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Spłatę odsetek kredytobiorca rozpoczyna wraz ze spłatą kredytu. Wysokość odsetek płaconych przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej NBP.

Umorzenie kredytu
Istnieje możliwość umorzenia kredytu niektórym kredytobiorcom. Umorzenia (20%) kredytu z tytułu ukończenia szkoły wyższej w grupie 5% najlepszych absolwentów dokonuje bank kredytujący na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez dziekana lub inny organ jednoosobowy szkoły wyższej.

Kredyt może być także częściowo lub w całości umorzony kredytobiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej lub w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność). Wnioski o umorzenie kredytu z tych tytułów należy składać do Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, powołanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i działającej przy ministerstwie.

źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego (tu link)

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *